دیپارتمنت ادبیات دری

این دیپارتمنت مصصم بر این است که بخاطر رشد وانکشاف این بخش از زبان ملی کشور کادرهای مسلکی ومتخصص نخبه را در رشته وادبیات دری به سویه ی لیسانس تربیه نموده فارغ دهد و همواره سعی می نماید با بهترین میتود ها و روش ها تحت نظر اساتید مجرب دوره لیسانس را به پایان برساند.