دیپارتمنت تاریخ

از آن جا که تاریخ احوال گذشتگان را درعرصه های سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی اخبار می نماید بدون شک اهتمام به این بخش مربوط به یک دسته ازنخبه گان دانش آموخته وآگاه است بناَ این دیپارتمنت مصمم است تانخبه گان متخصص را دراین رشته تربیه وتقدیم جامعه نماید.