دیپارتمنت تعلیمات اسلامی

اسلام یک دین جامع وکامل است وبرهرمسلمان لازم است که از افکار ومفاهیم اساسی دین اسلام آگاه شده ومطابق آن زنده گی نماید پس رسالت رساندن این افکار ومفاهیم به وجه احسن برمیگردد به متخصصین آگاه ومتفکر این رشته بناَ این دیپارتمنت مطابق به منابع معتبر اسلامی بهترین متخصصین متفکرین علماء و مدرسین را تربیه وتقدیم جامعه خواهد نمود.