دیپارتمنت ریاضی

ریاضی یکی از بخشهای اساسی علوم طبیعی است این رشته همیشه به کادرهای مسلکی ومتخصص ضرورت دارد دیپارتمنت ریاضی پوهنحی فوق الذکر رسالت دارد که این کادرها را تربیه ؛ به معارف وتحصیلات عالی کشور تقدیم نماید بناُ موسسه تحصیلات عالی میوند همواره تلاش می نماید تا بهترین ها را تقدیم نماید.