فاکولته کمپیوتر ساینس و تکنالوژی معلوماتی

فاکولته تکنالوژی معلوماتی

رشد صریح تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات یک بخش حیاتی و پلان اشتراتیژک تقریبا تمام کمپنی های امروزی گردیده است. لذا کمپنی ها که میخواهند از تکنالوژی معلوماتی جدید و سیستم ارتباطات معاصر سود ببرند نیاز به متخصیص و کارمندان حرفه ای دارند که با استفاده از اصول علم کمپیوتر ساینس معضلات مشترک بین تجارت و تکنالوژی را مرفوع سازند.  برنامه لسانس در تکنالوژی معلوماتی اشتراک  کننده گان را با نرم افزار های بروز کمپیوتر آشنا و همگام با رشد فن آوری و صنعت می سازد.  جهان امروز با وسیایل ارتباطات معاصر و فن آوری کنونی به دهکده مبدل شده است. برنامه  لسانس در کمپیوتر ساینس جهت ارایه اصول معیاری علم کمپیوتر ، تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات معاصر فراهم گردیده است. اهداف این برنامه توان مند ساختن محصلان به پست های مختلف بوده که شامل: ایجاد برنامه های نرم افزاری، شبکه سازی، مدیریت پایگاه اطلاعاتی، سیستم مدیریت کمپیوتر و غیره میباشد.