لیسانس در تکنالوژی معلوماتی

رشد سریع تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات یک بخش حیاتی و پلان اشتراتیژک تقریبا تمام کمپنی های امروزی گردیده است. لذا کمپنی ها که میخواهند از تکنالوژی معلوماتی جدید و سیستم ارتباطات معاصر سود ببرند نیاز به متخصیص و کارمندان حرفه ای دارند که با استفاده از اصول علم کمپیوتر ساینس معضلات مشترک بین تجارت و تکنالوژی را مرفوع سازند.  برنامه لسانس در تکنالوژی معلوماتی اشتراک  کننده گان را با نرم افزار های بروز کمپیوتر آشنا و همگام با رشد فن آوری و صنعت می سازد.