لیسانس در تجارت

برنامه لسانس در تجارت به هدف تشویق محصلان جدید الشمول برای فراگیری جزئیات کامل تجارت برنامه ریزی شده است. هدف اصلی برنامه لسانس در تجارت آماده ساختن مدیران، کار آفرینان مو سسین شرکت ها شایسته و با کفایت با دانش عالی و آشنایی کامل با لوازم ارتباطی معاصر بنابر نیاز مندی جهان بی نهایت رقابت آمیز امروزی بوده، و فرصت ها در خلاقیت و نو آوری تجارت فراهم نموده و قدرت تصمیم گیری را در تجارت  به حد کمال می رساند. برنامه هذا شامل حسابداری مالی، اقتصاد، مدیریت، تکنالوژی معلوماتی و غیره بوده و فارغین این پوهنحی فرصت خدمت در سکتورها مختلف مانند: صنعت، بانگداری، امور مالی و دیگر نهاد های دولتی و غیر دولتی را دارند.