لیسانس در انجنیری کمپیوتر

جهان امروز با وسیایل ارتباطات معاصر و فن آوری کنونی به دهکده مبدل شده است. برنامه  لسانس در کمپیوتر ساینس جهت ارایه اصول معیاری علم کمپیوتر ، تکنالوژی معلوماتی و سیستم ارتباطات معاصر فراهم گردیده است. اهداف این برنامه توان مند ساختن محصلان به پست های مختلف بوده که شامل: ایجاد برنامه های نرم افزاری، شبکه سازی، مدیریت پایگاه اطلاعاتی، سیستم مدیریت کمپیوتر و غیره میباشد.