طرزالعمل آزادی های اکادمیک

طرزالعمل آزادی های اکادمیک ماده اول: خداوند انسان را آزاد خلق نموده و امکانات جهان هستی را برای تعالی و پیشرفت او در اختیارش قرار داده است. آزادی های انسان مبتنی بر قوانین طبیعی و وضعی، بدون حد و حصر نبوده و به منظور بقای نسل و حفظ کرامت و حقوق انسان، تحت شرایطی محدود می گردد. تمام ادیان آسمانی تعدی به حقوق دیگران را نهی نموده و تمام انسان ها را به رعایت حقوق و آزادی های دیگران تشویق می نماید. قانون اساسی افغانستان نیز در ماده بیست و چهارم چنین بیان می دارد: “آزادی حق طبیعی انسان است. این حق جز آزادی دیگران و مصالح عامه که توسط قانون تنظیم می گردد، حدودی ندارد. آزادی و کرامت انسان از تعرض مصؤن است. دولت به احترام و حمایت آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد.” هم چنان در بند 11 ماده سوم قانون تحصیلات عالی ملکی آزادی اکادمیک را اینگونه تعریف نموده است: “آزادی اکادمیک؛ ارایه آزادانه نظریات علمی بر مبنای روش ها و معیارهای علمی پذیرفته شده می باشد.” نهاد های تحصیلات عالی به مثابه تولید کنندگان علم و اشاعه دهنده گان دانش بشری، باید از آزادی‌های قانونی برخوردار باشند، تا با خاطر آرام به پژوهش و کشف مجهولات پرداخته، با نظرات علمی خود جامعه را به سوی افق های روشن و اهداف والای انسانی راهنمایی نمایند. اگر ترس از ارایه نظرات علمی و مبتنی بر حقایق وجود داشته باشد، تحقیق و پژوهش روبه زوال نهاده و دیگر تولید نظریه های تحقیقی صورت نخواهد گرفت. اعضای کادر علمی که به عنوان سرمایه معنوی، اساس و بنیان نهادهای تحصیلات عالی را تشکیل می دهند. باید آزادانه و بدون هراس از پیگرد، بتوانند نتایج تحقیقات علمی خود را نشر نمایند، تا جامعه از این یافته ها مستفید شود. بر اساس گفته های فوق و به منظور حمایت از آزادی های کادر علمی، کارمندان و دانشجویان مؤسسه تحصیلات عالی میوند این طرزالعمل ترتیب گردید.
آزادی های اکادمیک کادر علمی ماده دوم: 1- آزادی در تدریس و امور آموزشی با رعایت معیار های پذیرفته شده علمی و قانونی. 2- آزادی در بیان حقایق و واقعیت های دریافت شده از تحقیقات با در نظر داشت ارزش های اسلامی و ملی. 3- آزادی فکری در پژوهش و تحقیقات. 4- برقراری ارتباط آزادانه با نهادها و سازمان های اکادمیک ملی و بین المللی. 5- آزادی در انتخاب برنامه های درسی و آموزشی با در نظر گرفتن کاریکولم تائید شده و مفردات درسی. 6- آزادی عمل استادان در اداره مطابق به موازین دسپلینی. 7- آزادی شجاعت و جسارت برای طرح ایده ها و پرسش های جدید با رعایت اصول اخلاقی و ارزش های اسلامی و ملی. 8- داشتن آزادی نقد و به چالش کشیدن ساختار های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی مطابق به قوانین و طرزالعمل های وزارت تحصیلات عالی. 9- آزادی در تلاش برای گسترش علم و دانش در جامعه. 10- داشتن استقلال عمل سازمانی در مؤسسه. 11- آزادی در حل مسایل فکری. 12- آزادی اکادمیک استادان در تعریف و بررسی برنامه درسی. 13- آزادی در نگاه اندیشه ورزانه و به دور از جهت گیری ها در مسایل علمی. 14- عدم محدودیت استاد در استفاده از روش های مفید تدریس. 15- آزادی در ارایه یافته ها و نتایج تحقیق با در نظر داشت قانون اساسی و قانون تحصیلات عالی. 16- آزادی در ارزیابی آموخته های دانشجویان و تعیین نمره مطابق به آن. 17- آزادی اشتراک در اجتماعات علمی مانند کنفرانس ها، سمینارها، ورکشاپ ها و غیره. 18- آزادی اشتراک در انجمن ها و کمیته ها. 19- آزادی نقدی علمی آثار دیگران. 20- آزادی در ارایه طرح های ابتکاری و نوآوری ها.
21- سایر آزادی هایی که با قوانین، لوایح، مقررات و طرزالعمل ها مغایرت نداشته باشد.

آزادی های دانشجویان ماده سوم: 1- آزادی در انتخاب رشته و گزینش برنامه های درسی مطابق به لایحه کریدت. 2- آزادی در انتخاب موضوع، پژوهش و تحقیق با رعایت ارزش های اسلامی و ملی. 3- آزادی اشتراک در انجمن ها و شورا های دانشجویی. 4- آزادی در نقد نمودن نظرات دیگران مبتنی بر اصول علمی. 5- حق اشتراک و عضویت نماینده دانشجویان در کمیته نظم و دسپلین. 6- حق ابراز نظر و انتقاد عملکرد اساتید و کارمندان مؤسسه. 7- حق اشتراک در ارزیابی های مختلف اساتید و سایر کارمندان مؤسسه. 8- حق تجدید نظر در نمره های امتحان نهایی مطابق به لوایح امتحانات. 9- حق دسترسی مساویانه به تمام امکانات و تسهیلات دانشگاهی که برای دانشجویان فراهم شده است. 10- حق ابراز نظر در پلان استراتیژیک و سایر برنامه های مؤسسه. پیامد های عدم رعایت مفاد طرزالعمل ماده چهارم: 1- هرگونه تخطی از قوانین، لوایح، طرزالعمل ها و پالیسی توسط منسوبین مؤسسه مطابق به اسناد تقنینی مربوطه بررسی گردیده و برای شخص خاطی متناسب با عمل وی جزا داده می شود. 2- در صورت که تخطی از مفاد این طرزالعمل اتفاق افتد و در اسناد تقنینی دیگر از جزا برای فرد خاطی تذکری نشده باشد، متناسب با میزان تخطی حسب زیر تصمیم اتخاذ می گردد.
• توصیه شفاهی.
• توصیه کتبی.
• اخطار شفاهی.
• اخطار کتبی.
• کسر معاش کوتاه مدت کمتر از یک ماه(برای منسوبان مؤسسه).
• کسر معاش بلند مدت بیشتر از یک ماه( برای منسوبان مؤسسه).
• اخراج موقت حد اکثر 4 هفته (برای دانشجو).
• تبدیلی اجباری به نهاد دیگر (برای دانشجو) این طرزالعمل در مجلس شماره (44) شورای علمی مورخ 20/11/1399 تایید گردید.